มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาทางระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM โดยมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิตใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาพลักษณ์และการบริการในคลินิกเอกชน โดย กภ. กัญญารัตน์ กันยวม ตำแหน่ง general manager คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน บรรยายพิเศษ เรื่อง Smart PT และอุดมคติในงานคลินิก โดย กภ. กุลธิดา จันสุวรรณ ตำแหน่ง general manager คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชันและแนะนำการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ โดย กภ. ศิริลักษณ์ ปานรักษา ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ คุณพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี และบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟังด้วยหัวใจ” โดย อ.ดร.กภ.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด