มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม โดยในโครงการมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกาย โดยอาจารย์จิรสิน จินดามรกฎและนำออกกำลังกายด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยนักศึกษาของหลักสูตรฯ ในโครงการมีนักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 44 คน