มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ด้วยสื่อ PowerPoint & Infographic”

     สำนักบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ด้วยสื่อ PowerPoint & Infographic” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-108 อาคารศรีสิรินธร และผ่านระบบออนไลน์ (MS-TEAMS) โดยมีอาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย และผู้ช่วยอาจารย์อัญชลี หินอ่อน สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสาธิต รวมทั้งนำเสนอเทคนิคการใช้งานโปรแกรม มีผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 87 คน

Workshop on “Communication Power Enhancement with Power Point & Infographic Learning”

                Office of Personnel Management organized a Workshop on “Communication Power Enhancement with Power Point & Infographic Learning” on Thursday 23th February 2023 at 09.00 a.m. – 16.00 p.m. at Computer Laboratory 2-108, Srisirinthorn Building through online MS TEAMS. Miss Nittaya Peungchareonsirichai, Instructor and Miss Uncharee Hinoun, Teaching Assistant of Graphic and Multimedia Design Program, Multidisciplinary College gave a lecture and demonstrated the technic to use the programs to 87 administrators, instructors and staffs participating in the workshop.