มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ร่วมกับชมรม

ผู้สูงอายุตลาดจินดา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัย อำเภอสามพราน ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตลาดจินดา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัย อำเภอ   สามพราน ครั้งที่ 5 ณ วัดไร่ขิง โดยได้แสดงผลงานการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมการตรวจประเมินโภชนการเบื้องต้น และให้ความรู้ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcopenia) ในผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานดังกล่าว