มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนผ่านกิจกรรม (17 สถาบัน)

จัดโดย สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

     อาจารย์อัมพิรา พรหมศรี อาจารย์หทัยชนก หมากผิน และอาจารย์ ดร.สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนผ่านกิจกรรม (17 สถาบัน) จัดโดย สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ 2565 ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์