มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Postural Correction for Forward Head Posture

     เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Postural Correction for Forward Head Posture ทั้งในรูปแบบ on-site ณ โรงแรม    เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร และทางออนไลน์ผ่าน  Zoom โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ  และมีนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น  116 คน