มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

     โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

     วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566 ในระบบออนไลน์ Microsoft teams ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.