มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Play and Learn กับการพัฒนาสมองของเด็ก

     อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Play and Learn กับการพัฒนาสมองของเด็กณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

     เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร และอาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Play and Learn กับการพัฒนาสมองของเด็ก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) วิทยากรโดย ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ และคณะฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ ทักษะพื้นฐานเคลื่อนไหว การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว (Motor Development) การประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวผ่านการเล่นอย่างเป็นระบบ การวัดขั้นตอนการได้มาซึ่งทักษะ (Skills Acquisition Process) และการบูรณาการรูปแบบกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย