มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ C.U.T. Play and Learn เพลินภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ C.U.T. Play and Learn เพลินภาษาอังกฤษ  โดยอาจารย์ ชาคริสต์ ยิบพิกุล หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป และอาจารย์รุ่งแก้ว พุ่มโพธ์ หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆ พร้อมกิจกรรมเล่นเกมสันทนาการ ถาม – ตอบ ในหัวข้อ British English VS American English ณ ห้อง 2 -407 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

C.U.T. Play and Learn Joyful English Project

     On Monday 16th January 2023, Multidisciplinary College organized C.U.T. Play and Learn Joyful English Project. Mr. Chakrit Yippikul, Head of  General Education Office and Miss Rungkaew Pumphoe, Head of Educational Quality Insurance Office  gave a lecture on differences between English usage in various  countries with recreational games and quiz on British English VS American English at Room no. 2-407, Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.