มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสานฝันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด

     สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการสานฝันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสานฝันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด มีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานที่ 1 Anatomy and Biomechanics, ฐานที่ 2 กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ฐานที่ 3 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท, ฐานที่ 4 กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจหายใจและทรวงอก, ฐานที่ 5 อุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อการรักษา, ฐานที่ 6 การตอบสนองระบบหัวใจและหลอดเลือดขณะออกกำลัง, ฐานที่ 7 บรรยายแนะนำกายภาพบำบัด, ฐานที่ 8 อุปกรณ์จาก ENRAF ในแต่ละกิจกรรมจะหมุนเวียนฐานละ 40 นาที

Physiotherapist Dreaming Project

     Physical Therapy Program under College of Health Sciences, Christian University of Thailand organized Physiotherapist Dreaming Project on May 22, 2022. Dr. Thisanuwat Chaikoth, Dean of the college of Health Sciences presided over the project opening. Eight activity bases related to 1. Anatomy and Biomechanics, 2. Orthopedic Physiotherapy, 3. Neuropathy Physiotherapy, 4. Chest Physiotherapy, 5. Physiotherapy Equipment for Treatment, 6. Cardiovascular Response to Exercise, 7. Physiotherapy Introduction and 8. ENRAF Equipment were conducted for 40 minutes in each activity base.