มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด"

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด” ผ่านโปรแกรม  Zoom ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.30-12.00 น. โดยมีอาจารย์ กภ. อัมพิรา พรหมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วม จำนวน 127 คน