มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเด็กคริสเตียนยุคใหม่ หัวใจประชาธิปไตย

     สภานักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  คณะสหวิทยาการ  และรายวิชามนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการเด็กคริสเตียนยุคใหม่  หัวใจประชาธิปไตย  ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566   โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จำนวน 25,000 บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้

     กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์หัวข้อ “รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”  จัดระหว่างวันที่ 15  – 30 เมษายน พ.ศ. 2566    โดยมีนักศึกษาส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประกวด ทั้งหมด 34 คน  จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  ซึ่งมีจำนวน 6 รางวัล  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                   1 รางวัล                  เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     1 รางวัล                  เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    1 รางวัล                   เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

รางวัลชมเชย  3 รางวัล         รางวัลละ 500 บาท 

ได้ประกาศผลการตัดสินมีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

 

        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายอมรเทพ สร้อยสิลา  รหัสนักศึกษา 630020  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวอัญชลี ธรศรี  รหัสนักศึกษา 630021  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวเจริญศรี สวัสดี รหัสนักศึกษา 650132 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

        รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. นางสาวอัญติมา  ทบทวนน้อย  รหัสนักศึกษา 630053  สาขาวิชากายภาพบำบัด

2. นายอนิรุทน์ นะวาระ  รหัสนักศึกษา 640032  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

3. นางสาววราภรณ์ ราชวงค์  รหัสนักศึกษา 650195  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

กรรมการตัดสินการประกวดโปสเตอร์ จำนวน  3 ท่าน ได้แก่

อาจารย์ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

อาจารย์ฐิติกร จันทพลาบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

คุณวีระ มะลิวรรณ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด