มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   สำนักบริหารงานบุคคล จัดโครงการ  “ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ปีการศึกษา 2565 ” โดยมีบุคลากรใหม่เข้าร่วม จำนวน 16 คน จำแนกเป็น ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 คน ตำแหน่งพนักงาน 3 คน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  และผู้บริหารระดับสูง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ   ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ได้รับทราบ มีความเข้าใจ และแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรใหม่ต่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์  แผนยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ณ ห้อง 1-407  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน