มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณพัชรี  เกษรบุญนาค

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ที่ได้รับรางวัล เป็นผู้บำเพ็ญตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณพัชรี  เกษรบุญนาค ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่ได้รับรางวัล เป็นผู้บำเพ็ญตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากโรงพยาบาลสามพราน  จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565