มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ กับ คุณพัชรี เกสรบุนนาค

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ  คุณพัชรี  เกสรบุนนาค ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง ที่ได้รับรางวัล พยาบาลชุมชนดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2567 ประเภทผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาลชุมชน รพศ/รพท. แห่งประเทศไทย ค่ะ

ปัจจุบัน คุณพัชรี  เกสรบุนนาค ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสามพราน