มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ พนิดา ทองกระ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณพนิดา ทองกระ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 520xxx ที่ได้รับรางวัล Good  Nurse เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากโรงพยาบาลสมิติเวช ปัจจุบัน คุณพนิดา ทองกระปฏิบัติงาน ณ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช