มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม :

Over to Down เปลี่ยนหุ่นว้ายให้เป็นหุ่นว้าว

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์จิรสิน จินดามรกฎ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม : Over to Down เปลี่ยนหุ่นว้ายให้เป็นหุ่นว้าว ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี