มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน คว้า 4รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ปี 2564 จาก สสอท.

Christian University of Thailand won 4 Outstanding Personnel Award and Outstanding Student Awards 2022 from Association of Private Higher Education Institutions of Thailand

      ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในโอกาสเข้ารับรางวัล “บุคลากรดีเด่น”และ”นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2565 จำนวน 4 รางวัล จาก ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในงานวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 45 ปี (สสอท.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา1 ชั้น 3 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น”และ”นักศึกษาดีเด่น” จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

     On 23 November 2022, Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand and a team of administrators bestowed the congratulatory bouquets to personnel and students of Christian University of Thailand on the occasion of being awarded with 4 outstanding awards by Dr. Somsak Rungruang, President of  Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (APHEIT) on its 45th anniversary of establishment at Professor Prasert Na Nakorn Meeting Room, Higher Education Building 1, 3rd Floor of Association of Private Higher Education Institutions of Thailand. The 4 “Outstanding Personnel Award” and “Outstanding Student Awards” were awarded to Christian University of Thailand personnel and students as follows:

รางวัลบุคลากรดีเด่น 1 รางวัล

รางวัลอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดี

ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีปทุมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

 

One Outstanding Personnel Award

Outstanding Health Sciences Instructor 

Assistant Professor Dr. Netchanok Sritoomma, Associate Dean for Academic, Research and   International Affairs, the College of Nursing

รางวัลนักศึกษาดีเด่น 3 รางวัล

1. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางรดา สุทธาวาส

Mrs. Rada Sutthawas, Outstanding Thesis, Master’s Degree in Health Sciences Program

2. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นายสรพงษ์ ศรีบุญไทย

Mr. Sorapong Sriboonthai, Outstanding Thesis, Master’s Degree in Social Sciences Program

3. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ภาพ ดร.รัชนีกร ไข่หิน

Dr. Ratchaneekorn Kaihin, Outstanding Thesis, Doctoral Degree in Health Sciences Program