มหาวิทยาลัยคริสเตียน

A Visit of Our Lady of Fatima University

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand and team of C.U.T. administrators gave a warm welcome to Dr. Caroline Marian S. Enriquez, President of Our Lady of Fatima University and team of 17 OLFU administrators on the occasion of visiting Christian University of Thailand on March 23, 2023.  Both parties discussed about possible academic collaborations among their faculty members such as student/faculty exchange, international conference co-convener, joint research/academic publication, short visit program, online course/lecture related to Nursing Science Program, Physical Therapy Program, and Tourism and Hospitality Management Program including online platform of cultural exchange for their students.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr. Caroline Marian S. Enriquez อธิการบดีของ Our Lady of Fatima University ประเทศฟิลิปปินส์ และทีมผู้บริหารจำนวน 17 คน เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยคริสเตียนในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566  ผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบันได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติร่วมกัน การทำวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการร่วมกัน การศึกษาดูงานระยะสั้น การสอนออนไลน์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งการสร้างแพลทฟอร์มออนไลน์ให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกัน