มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปฐมโอวาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา การลงทะเบียน การจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริการด้านการเงิน ระบบรักษาความปลอดภัย และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

Orientation for New Undergraduate Students in Academic Year 2567

     Christian University of Thailand organized the orientation for new undergraduate students in Academic Year 2567 on Thursday 30th May, 2024 at Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand delivered the exhortation speech. The new students learned about the Educational System, Registration, Learning Management, Educational Quality Assurance, Financial Service, Security System and Digital Technology Service of Christian University of Thailand.