มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีและกล่าวปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
วัตถุประสงค์ หลักสูตร แผนการเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา / การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ความเสี่ยง โดย อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล/ การจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล
และการเสวนาหัวข้อ เรียนอย่างไร ให้มีความสุข และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยสโมสรนักศึกษา