มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์ รองคณบดี กล่าวรายงานและบรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การสอบ วมถึงการปรับตัวสำหรับการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณค่า
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ