มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการกล่าวปฐมนิเทศ แนะนำวิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นอกจากนี้ นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง ยังได้พบกับวิทยากรคุณประภาศรี ดามุส จากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม และ คุณชนันท์ภัทร์ สุขประเสริฐ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสมรรถนะพยาบาลและความต้องการในมุมมองโรงพยาบาลเครือข่ายฯอีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า คุณศิรสิทธิ์ ภูวุฒิ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการเสวนา หัวข้อ นักศึกษาพยาบาล กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลในการปฐมนิเทศฯ ครั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ยังจัดเสวนา ในหัวข้อ เรียนอย่างไร ให้มีความสุข และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนวทางของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ และการพบปะผู้ปกครอง / การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง อีกด้วย
     ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนค่ะ เราจะดูแลดวงใจของท่านให้ดีที่สุด