มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 12

          อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร อาจารย์ ดร.สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ และอาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด นางสาวอรณิชา เจริญกุล นางสาวกุลภัสสร์ ธูปโพธิ์ นางสาวนิศาชล วิทยาภาสิทธิ์ และนางสาวธนธรณ์ คำหวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในเรื่อง “การสำรวจเทคนิคการระบายเสมหะจากทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่” ในโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566