มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation)

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

     นางสาวปิยภรณ์ คล้ายเกิด นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ
(Oral Presentation) ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM หัวข้องานวิจัยเรื่อง “การผลิตภัณฑ์พุดดิ้งอัลมอนด์ผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่รสโกโก้”  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา