มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ “Opening Activity of CUT Student Clubs”

     เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “Opening Activity of CUT Student Clubs”  ให้นักศึกษาที่สนใจในกิจกรรมที่หลากหลายได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเสริมสร้างให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

“Opening Activity of CUT Student Clubs” Project

     On Monday 17th June 2024, Student Development Division organized  “Opening Activity of CUT Student Clubs” Project for the students who are interested in various activities to develop their own potential and strengthen themselves to be quality persons at the Activity Plaza, Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.