มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค่ายกิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน ครั้งที่ 2, 3

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด จัดค่ายเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2565 มีการจัดฐานกิจกรรมของคณะวิชา อาทิ เช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพลบำบัด, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์, ฐานกิจกรรมสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, ฐานกิจกรรมสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย, ฐานกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ, และฐานกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

The Second and Third Christian University of Thailand Open House Project

     Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. to organize the second and third Christian University of Thailand Open House Project on Saturday 23th and Sunday 24th April, 2022. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the opening. College activity bases related to Nursing Laboratory, Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Biomedical Instruments Laboratory, Innovation in Food Technology and Nutrition Program, Graphic and Multimedia Design Program, Tourism and Hospitality Management Program and Health Service Management were conducted for students participating in this project.
.