มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 2 และ 3

     กิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ วันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2565หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 2 และ 3 กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในฐานของหลักสูตรฯ จัดในรูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน