มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค่ายกิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน ครั้งที่ 4, 5

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด จัดค่ายเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ มีการจัดฐานกิจกรรมของคณะวิชา อาทิ เช่น ฐานกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพลบำบัด, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์, ฐานกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ, ฐานกิจกรรมค้นหาตัวตนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน-วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

The Fourth and Fifth Christian University of Thailand Open House Project

     Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. to organize the fourth and fifth Christian University of Thailand Open House Project on 30thApril and 1st May, 2022. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the opening. College activity bases related to First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), Nursing Laboratory, Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Therapeutic Exercise Laboratory, Biomedical Instruments Laboratory, Health Service Management and Discovering Yourself were conducted for students participating in the Open House Project.