มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022 โดย นายธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เป็นประธานเปิดงาน  ในกิจกรรมมีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์ ฐานกิจกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christian University of Thailand Open House Project 2022

     Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. to organize Christian University of Thailand Open House Project 2022. Mr. Teerawee  Kananurak, Organizational Communication Manager presided over the opening. College activity bases related to Nursing Laboratory, Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Biomedical Instruments Laboratory, Innovation in Food Technology and Nutrition, Sports Science, and Animation and Multimedia Laboratory were conducted for students participating in this project on Sunday 9th October, 2022 at Christian University of Thailand