มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Open House Nursing Expo 2033 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อาจารย์มัณฑนา  เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 คน  ซึ่งมีคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 28 สถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้การตอบรับบูธของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นอย่างดี