มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Open House เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

Open House เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ Open House โดยใช้ชื่อว่า เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานเป็นปีที่ 2 โดยมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเข้าร่วมโครงการ ในช่วงเช้าได้มีการบรรยายแนะนำหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยอาจารย์นิอร ชุมศรี อาจารย์อธิชา เนตรบุตร และนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ 4 นางสาวปิยภรณ์ คล้ายเกิด หลังจบการบรรยายมีการทดสอบวัดความรู้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้น มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง เลือกสาขาหรือคณะอะไรดีในทศวรรษนี้ The future of work โดยอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์ และ อาจารย์ธนัชพร คงไชย และได้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล ช่วงบ่ายได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 3 ฐานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในฐานต่างๆ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม 80 คน และมีฐานกิจกรรม ดังนี้
ฐานที่ 1 มาเป็น QC ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมกัน โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ คงพรหม อาจารย์ธนัชพร คงไชย และอาจารย์มัณฑนา วัชรินทร์รัตน์
ฐานที่ 2 แปรรูปผลไม้ ผลิตผลิตภัณฑ์แยม โดยอาจารย์อธิชา เนตรบุตร
ฐานที่ 3 เนยนม โดยอาจารย์นิอร ชุมศรี และนิสิตปัจจุบัน นางสาวปิยภรณ์ คล้ายเกิด