มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จัดกิจกรรม Open house ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

     วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรม Open house ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการค่ายเปิดบ้านมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีการเปิดห้องปฏิบัติการพยาบาล จัดฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การวัดสัญญาณชีพ การเย็บแผล การอาบน้ำทารกแรกเกิด และฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ ห้อง 2-201 โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ