มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022 ครั้งที่ 2

ฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

     วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022 ครั้งที่ 2 ในกิจกรรมมีการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยอาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง และยังมีการจัดฐานกิจกรรมโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1 เป็นผู้จัดกิจกรรมแต่ละฐาน ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่

  1. ฐานทดสอบปฏิกิริยาตอบสนอง
  2. ฐานทดสอบความอ่อนตัว
  3. ฐานทดสอบแรงบีบมือ
  4. ฐานทดสอบองค์ประกอบร่างกาย