มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการนมัสการพระเจ้าและสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก

          คณะกรรมการนักศึกษาหอพักได้รับอนุมัติให้จัด  โครงการนมัสการพระเจ้าและสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 18.00 น.  โดยมี อาจารย์สรพงษ์   ศรีบุญไทย  อาจารย์ประจำสำนักศาสนกิจ มาแบ่งปันข้อคิด ในหัวข้อ ” การอยู่ร่วมกันในหอพัก ” และเล่นกิจกรรมต่างๆที่รุ่นพี่ในหอพักจัดเตรียมไว้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในหอพักด้วยกัน