มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ ทำงานอย่างสุขกายและสุขใจ ต้องห่างไกลจากภัย Office Syndrome

     สำนักบริหารงานบุคคลจัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง “ทำงานอย่างสุขกายและสุขใจ ต้องห่างไกลจากภัย Office Syndrome” ผ่านระบบออนไลน์ (MS-TEAMS) ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.00 น. โดยมี อาจารย์ กภ.หทัยชนก  หมากผิน และอาจารย์ ดร. กภ.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตกิจกรรมกายภาพบำบัด มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม จำนวน 59 คน

Happy Working without Office Syndrome Project

     Office of Personnel Management organized a project to promote well-being of Christian University of Thailand personnel on title “Happy Working without Office Syndrome” Project via MS Teams on Tuesday 25th October, 2022 at 13.30-15.00 p.m. Miss Hathaichanok Makphin and Dr. Chonlatip Tipkaew, Physiotherapists and Instructors of Physical Therapy Program, College of Health Sciences, Christian University of Thailand were speakers who provided knowledge and demonstrated physical therapy activities to 59 Christian University of Thailand personnel participating in this project.