มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อบรมโครงการนักเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 2 หัวข้ออบรมที่ 2

เรื่อง ความสำคัญของวิทยาศาสตร์อาหารในชีวิตประจำวัน

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จัดอบรมโครงการนักเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 2 หัวข้ออบรมที่ 2 เรื่อง “ความสำคัญของวิทยาศาสตร์อาหารในชีวิตประจำวัน” เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีอาจารย์คณาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเป็นวิทยากร ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการอบรมจำนวน 31 คนและร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรและร่วมตอบคำถามด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ