มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณธนัชพร อัญกรเตชสิทธิ์

ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณธนัชพร อัญกรเตชสิทธิ์

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 520xxx ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี

>>> ปัจจุบันคุณธนัชพร ดูแลผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมหญิงประกันสังคม IPD ward8

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ward8B

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค