มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ สานสัมพันธ์สามัคคี วิถีค่ายนักวิจัย

Nursing Unity Development and Research Camp 2024

วันพุธที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สามัคคี  วิถีค่ายนักวิจัย: Nursing Unity Development and Research Camp 2024  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยให้มีผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งยังสร้างความผูกพัน ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ในคณะพยาบาลศาสตร์  ในวันพุธที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมเสนอชื่อโครงการวิจัย เสาวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการวิจัย และเสวนาในแต่ละกลุ่มย่อย (ทีมแม่ไก่-ลูกไก่)
  2. กิจกรรมบรรยายพิเศษเกณฑ์การรับรองสถาบันพยาบาล  โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และบรรยายและสาธิตการใช้ฐานข้อมูล CINAHL, e-Book และ EBSCO โดย ศูนย์วิทยบริการ  
  3. กิจกรรมนำเสนอสรุปโครงร่างการวิจัย และรายงานความก้าวหน้านำการเสาวนาโดย คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยฯ และทีมพี่เลี้ยงวิจัย