มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประชุมออนไลน์ International and National Conference

หัวข้อ Nursing Innovation and Global Health For Wellness toward Sustainable Development

      เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 10  สถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ Nursing Innovation and Global Health For Wellness toward Sustainable Development เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมี ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล กล่าวปาฐกาพิเศษ ในหัวข้อ Global Health and Nursing Innovation Policy

     นอกจากนี้ วิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Dr. Wendy Moyle Director, Healthcare Practice & Survivorship, School of Nursing and Midwifery, Griffith University, Australia, Prof. Dr. Michael Joseph Diño  Director, Research Development, and Innovation และ Assoc. Prof. Dr. Edward Poon Former Chief Nurse and Academic Director, St. Luke’s Elder Care, Singapore

     ช่วงบ่ายของการประชุม ได้มีการนำเสนองานวิจัยจำนวน 9 เรื่อง จากพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา รองคณบดีด้านวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ อดีตคณบดี เป็นประธานร่วม และในช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม กล่าวปิดการประชุม

     ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล จำนวนทั้งหมด 422 คน