มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ออกบูธแนะแนวการศึกษา

ในโครงการ Open House พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing Expo 2022

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ออกบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ Open House พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing Expo 2022 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจจำนวนมาก