มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม

     วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมผู้สูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม โดยเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม มีการตรวจสุขภาพ วัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต ออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฯ นำโดยอาจารย์ รัฏภัทร์ บุญมาทอง ,อาจารย์ วิไลวรรณ ตรีถิ่น และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ณ บ้านศิริวัฒนธรรม ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

College of Nursing organized a project on International Nurses Day (May 12th)

   On Thursday 12th May, 2022, College of Nursing, Christian University of Thailand organized Health Promotion and Environmental Development for the Elderly Project on International Nurses Day on May 12th. This student development and academic service to society project provided medical check-up and exercise for muscle strengthening led by Ms. Ratpat Boonmathong, Ms. Wilaiwan Trithin and Christian University of Thailand Nursing students at Bannsiriwattanatham, Donkruai Sub-district, Damnuean Saduak District, Ratchaburi Province.