มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานการใช้

หุ่นผู้ป่วยจำลองเสมือนจริงเพื่อการจัดการเรียนการสอน

     คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานการใช้หุ่นผู้ป่วยจำลองเสมือนจริงเพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ.2565