มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเรื่อง “โอกาส และความท้าทายของพยาบาลวิชาชีพในการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ”

       โครงการการอบรมเรื่อง “โอกาส และความท้าทายของพยาบาลวิชาชีพในการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ Online และ โปรแกรม MS Teams มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พยาบาลเป็นผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”  และ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  บรรยายหัวข้อ” การเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” เป็นต้น  มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน และผู้ที่สนใจ  จำนวนทั้งสิ้น 56 คน

         ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถเขียนแผนเสนอแหล่งเงินทุนต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือนักลงทุนภาคเอกชน  และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับผู้ประกอบการดูแลผ้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการมีสถานดูแลผู้สูงอายุกระจายอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้สูงวัยต่อไปในอนาคต