มหาวิทยาลัยคริสเตียน

งานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

     วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร.รุจิรา สืบสุข รองคณบดีด้านบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

>>>> โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วย คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม และ คณะอาจารย์ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

😊 😊  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  บุคลากรพยาบาลได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อสังคม และเป็นศูนย์ความรักสามัคคีของพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ภายในงานจัดพิธีวางพานพุ่มหน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี โดย หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวแสดงความรู้สึกต่อวิชาชีพพยาบาล โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และรับฟังการบรรยายเรื่อง “How can you be a happy nurse” โดย คุณสมจิตร ประภากร อดีตรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ