มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

    วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล และอาจารย์กัญญารัตน์ ตันประเสริฐ นำนักศึกษาพยาบาลชัันปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รุจิรา สืบสุข อาจารย์วิไลวรรณ ตรีถิ่น และอาจารย์กันยารัตน์ บัญชานนท์ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม