มหาวิทยาลัยคริสเตียน

NTC Group Students Paid a Visit to Christian University of Thailand

     Ms. Meav Vanneath, Public Relations Manager of NTC Group brought a group of 2 NTC administrators and 8 students from Sovannaphumi School under NTC Group to visit Christian University of Thailand on March 30, 2023 in order to learn about the teaching and learning of C.U.T. international programs. They visited Mes Amis Restaurant Laboratory and listened to the uniqueness and strength as well as the teaching and learning of Tourism and Hospitality Management Program from Mr. Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management Program.  They also visited Nursing Laboratory and learned about Nursing Science Program from Assistant Professor Dr. Netchanok Sritoomma, Associate Dean of the College of Nursing, and team of Nursing faculty members.

Ms. Meav Vanneath ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ของ NTC Group ได้นำผู้บริหารจำนวน 2 คนและนักเรียนจำนวน 8 คน จากโรงเรียนสุวรรณภูมิในเครือ NTC Group มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยคริสเตียนในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  คณะผู้บริหารและนักเรียนจาก NTC Group ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภัตตาคาร Mes Amis และรับฟังเกี่ยวกับเอกลักษณ์และจุดแข็งของหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนจาก อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ  และได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อรับฟังเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา รองคณบดี และทีมคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์