มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024 (NSAT -CSR 2024)

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ส่งตัวแทนผู้นำนักศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่

นางสาวลินดา โซเฟีย  ฟารีน่า

นางสาวทิพย์มณี  รักเปี่ยมสุข

     เข้าร่วมโครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024 (NSAT -CSR 2024) ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ( การพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพสังคมไทยที่ยั่งยืน/ การเตรียมความพร้อมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ / สานใยสายสัมพันธ์แห่งอุดมการณ์) และเดินทางไปยังชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มไทยออยล์ เพื่อลงชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ อาคารโดม วัดใหม่เนินพะยอม และ ชุมชนตลาดอ่าวอุดม โดยจัดกิจกรรม การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้สูงอายุ (Health Literacy in Emergency illness) ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มไทยออยล์