มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบโปสเตอร์

ในโครงการพัฒนานักศึกษาต้านภัยบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

(บุหรี่: ทำลายสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบโปสเตอร์
ในโครงการพัฒนานักศึกษาต้านภัยบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (บุหรี่: ทำลายสิ่งแวดล้อม)

  • รางวัลชนะเลิศ >>> นางสาวพรสุดา บุญจันทร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 >>> นางสาวญาณัชชา อินทรา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 >>> นางสาวธาดารัตน์ แก้วประเสริฐ
  • รางวัลชมเชย >>> นางสาวพรพรหม คำมา และ นางสาวพรพรรณ แก้วอร่าม