มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณนิรุจน์ แตงอ่อน

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 490XXX

ที่ได้รับรางวัล The DAISY Award For Extraordinary Nurses

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณนิรุจน์  แตงอ่อน ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 490XXX ที่ได้รับรางวัล The DAISY Award For Extraordinary Nurses  จากโรงพยาบาลเมดพาร์ค

>>> ปัจจุบัน คุณนิรุจน์ ปฏิบัติงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนก Dermatology & Aesthetic Center โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)